Thông tin thông báo

Home / Thông tin thông báo

Thông báo Về việc mời họp giáo viên chủ nhiệm lớp ngày 01 tháng 03 năm 2017.

 SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH QUẢNG NGÃI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số: ……/TB-TTCN    Quảng ...
Chi Tiết

Thông báo tuyển sinh- Đào tạo sơ cấp cho lao động nông thôn – Năm 2017 2017

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH  QUẢNG NGÃI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : ...
Chi Tiết

Thông báo Về việc huấn luyện, cấp chứng chỉ An toàn lao động, Vệ sinh lao động

 SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH QUẢNG NGÃI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  89/TB-TTCN    Quảng ...
Chi Tiết
Home
Hotline
Facebook