Quyết định khen tặng cho Nhóm tác giả đạt thành tích tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ V, năm 2016

Home / Tin tức - sự kiện / Quyết định khen tặng cho Nhóm tác giả đạt thành tích tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ V, năm 2016

Điều 1. Tặng Giấy khen cho Nhóm tác giả: ông Phan Đình Trung, ông Nguyễn Quốc Sếch và ông Phạm Tấn Vĩnh đã có thành tích tham gia và đạt giải Nhì tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ V, năm 2016.

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng các phòng: Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Đào tạo & QL.HSSV, Kế hoạch – Tài chính; các khoa, tổ BMC và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách trách thi hành Quyết định này.

Chi tiết Quyết đinh 

Home
Hotline
Facebook