Phòng kế hoạch tài chính

Home / Tổ chức / Phòng kế hoạch tài chính

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

Ảnh

CN. Nguyễn Phi Tường

Chi Ủy viên

Điện thoại:

Email:

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Ảnh

CN. Tạ Thị Ngọc Oanh

Ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận Nhà trường

Điện thoại:

Email:

 

 

  1. Nhân sự:

– Lãnh đạo: 02

– Nhân viên: 02

  1. Chức năng:

– Phòng Kế hoạch – Tài chính là phòng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính – kế toán trong Nhà trường theo quy định của Pháp luật.

– Tổ chức thực hiện chuyên môn nghiệp vụ và giám sát các hoạt động kinh tế tài chính, vật tư, tài sản của Nhà trường.

  1. Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch tài chính quý, năm theo luật định.

– Quản lý, tổ chức thu, chi các nguồn vốn, tham mưu xây dựng kế hoạch phân bổ tài chính đáp ứng các yêu cầu cho đào tạo kết hợp với sản xuất và các hoạt động khác trong Nhà trường.

– Lập kế hoạch và quản lý các nguồn vốn: vốn xây dựng cơ bản, vốn chống xuống cấp, vốn tăng cường mua sắm trang thiết bị, vốn viện trợ trong và ngoài nước, phục vụ cho nhu cầu phát triển đào tạo của Nhà trường.

– Xây dựng các quy định nội bộ về việc cấp phát chỉ tiêu sử dụng các nguồn vốn và kinh phí, đảm bảo các nguyên tắc tài chính – kế toán, chi trả các khoản kinh phí đã được phê duyệt kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác.

– Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tài chính trong phạm vi Nhà trường.

– Tổ chức hạch toán kế toán chi phí những hoạt động đào tạo kết hợp với sản xuất dịch vụ trong Nhà trường.

– Xây dựng phương án tài chính, rà soát bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế tài chính của Nhà trường và thông qua Hội nghị Công nhân viên chức hàng năm.

– Tổ chức thực hiện công tác thống kê, đánh giá lại vật tư, tài sản kết hợp với sản xuất, dịch vụ trong Nhà trường.

– Thực hiện các báo cáo (thống kê) thanh quyết toán việc sử dụng vốn hàng quý, năm, trình Hiệu trưởng để báo cáo cấp trên theo yêu cầu đột xuất và định kỳ.

– Hướng dẫn và phối hợp các đơn vị Phòng – Khoa thực hiện thanh quyết toán kịp thời các khoản chi tiêu cho mọi hoạt động của Nhà trường. Đảm bảo việc cấp phát lương, thưởng cho cán bộ, nhân viên, học bổng của học sinh đúng kỳ hạn, đúng chế độ quy định.

  1. Quyền hạn của Trưởng phòng:

Thừa lệnh Hiệu trưởng phổ biến các nguyên tắc tài chính và kiểm tra giám sát nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác tài chính – kế toán.

  1. Liên hệ:

– Điện thoại:

– Email:

Home
Hotline
Facebook