Phòng đào tạo và QL.HSSV

Home / Tổ chức / Phòng đào tạo và QL.HSSV

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

CN. Đặng Hồng Sơn

Bí thư Đoàn trường

Điện thoại:

Email:

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

CN. Trương Thị Huyền

Điện thoại:

Email:

 

  1. Nhân sự:

– Lãnh đạo phòng: 02

– Nhân viên: 05

  1. Chức năng:

2.1. Công tác đào tạo

– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo và kế hoạch phát triển đào tạo của Nhà trường. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều tiết tiến độ, kế hoạch đào tạo đảm bảo thời gian và khối lượng.

– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về kế hoạch tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Trường.

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đối ngoại (hợp tác quốc tế) trong các lĩnh vực hoạt động thuộc Nhà trường.

2.2. Công tác học sinh, sinh viên

– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, nếp sống văn minh cho HS

– Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác HS.

– Tổ chức hướng dẫn và thực hiện chế độ chính sách đối với HS theo quy định, đảm bảo cho HS thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

2.3. Công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng về kế hoạch tổ chức, quản lý công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề.

  1. Nhiệm vụ:

3.1. Công tác đào tạo

– Xây dựng mục tiêu chương trình kế hoạch đào tạo và quản lý hồ sơ đào tạo các khóa học, các loại hình đào tạo trong Nhà trường.

– Lập kế hoạch tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học, in ấn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

– Xây dựng các quy định, quy chế chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý đào tạo.

– Theo dõi việc học tập của HS toàn Trường, các khóa học, chuyên ngành; bảo lưu kết quả học tập, thôi học của HS.

– Nghiên cứu đề xuất phương án phát triển về mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo; thực hiện đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định. Lập kế hoạch tổ chức lễ khai giảng và bế giảng năm học (lễ phát bằng tốt nghiệp).

– Xây dựng kế hoạch tiến độ đào tạo toàn khóa học và năm học cho các khóa học. Kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập của giáo viên và HS. Tổng hợp giờ giảng của cán bộ, giáo viên theo từng khóa học, học kỳ và năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Tổ chức phong trào dạy tốt, học tốt, lập kế hoạch các hội thi giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm, hội thi tay nghề cho HS.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thi tốt nghiệp đúng kế hoạch và theo quy định.

– Đánh giá, phân loại kết quả học tập của HS theo quy chế. Tổng hợp số liệu, các tài liệu liên quan đến công tác đào tạo báo cáo Hiêu trưởng và cấp trên khi có yêu cầu.

– Quản lý các loại phôi bằng, chứng chỉ, lập sổ theo dõi và cấp phát bằng, chứng chỉ cho HS và hồ sơ đào tạo theo quy định.

– Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm, trình độ cho đội ngũ giáo viên.

– Hướng dẫn các khoa, bộ môn trực thuộc xây dựng chương trình đào tạo, hồ sơ mở nghề đào tạo mới. Xây dựng và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu, sổ sách quản lý theo đúng quy định.

– Xây dựng kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Trường, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tế của Trường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

– Định hướng nghiên cứu các đề tài ứng dụng, phối hợp các phòng, khoa liên quan nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học, nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập trong Nhà trường; tổng hợp đề tài các cấp để có cơ sở tính thời gian nghiên cứu khoa học.

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tổ chức hội nghị, hội thảo khoa khọc; đề xuất các chế độ quản lý, khuyến khích nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện của Nhà trường và theo quy định của Nhà nước.

– Phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong Nhà trường định hướng cho HS tham gia nghiên cứu khoa học, gắn kiến thức ở Trường vào thực tế nghiên cứu để tạo ra sản phẩm, tổ chức cho HS tham gia nghiên cứu các đề tài trình độ công nghệ cao.

– Định kỳ báo cáo việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trình Hội đồng; quản lý và lưu giữ các hồ sơ khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học trong Nhà trường.

– Tổ chức nghiệm thu, đánh giá các đề tài nghiên cứu, rút kinh nghiệm tổng kết.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3.2. Công tác HSSV

– Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ HS trúng tuyển nhập học vào Trường; Hướng dẫn công tác đại hội lớp đầu mỗi năm học, tham mưu cho Ban giám hiệu ra quyết định chuẩn y ban cán sự lớp; tổ chức làm thẻ HSSV.

– Chủ trì, kết hợp với các Phòng, Khoa liên quan và giáo viên chủ nhiệm thực hiện chế độ miễn giảm, hỗ trợ học phí, vay vốn tín dụng, trợ cấp xã hội, và những chính sách khác cho HS.

– Chủ trì và phối hợp với các khoa trong nhà Trường tham mưu cho Ban Giám hiệu Quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm cho các lớp vào đầu mỗi năm học.

– Lập hồ sơ tham mưu cho hội đồng kỷ luật Nhà trường trong công tác xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt; là thành viên Hội đồng kỷ luật, tham mưu  quyết định xử lý HSSV vi phạm quy chế, cho thôi học, xóa tên, dừng học, tiếp nhận học lại lại.

– Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường trong công tác tuyên truyền giáo dục cho HS về phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tổ chức sinh họat chính trị đầu khóa cho HS.

– Thực hiện việc tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện theo từng học kỳ, năm học cho HS, chủ trì tham mưu cho Ban giám hiệu công tác xét học bổng khuyến khích học nghề cho HS.

– Phối hợp với các khoa để quản lý việc học tập của học sinh như theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu, kiểm tra việc học tập của sinh viên trên lớp, phối hợp với các Khoa và giáo viên đứng lớp để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp học đột xuất.

– Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tác phong cho HS nhà trường, tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, tố cáo liên quan đến HS để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.

– Chủ trì và phối hợp với các khoa trong Nhà trường để tổng hợp, đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm theo Quy chế.

– Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể đối với HS của Nhà trường;

3.3. Công tác Tự kiểm định chất lượng dạy nghề

– Quản lý xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng dạy nghề trong Nhà trường. Hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm định trong toàn Trường và viết báo cáo kết quả kiểm định.

– Quản lý, lưu trữ các tài liệu liên quan đến kiểm định chất lượng theo quy định.

  1. Quyền hạn của Trưởng phòng:

– Thừa lệnh Hiệu trưởng thông báo triệu tập giáo viên, HS để giải quyết những công việc theo chức năng của Phòng.

– Thừa lệnh Hiệu trưởng ký bảng điểm toàn khóa của HS, thông báo kết luận các cuộc họp chuyên môn.

– Thừa lệnh Hiệu trưởng triệu tập HS để thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

– Thừa lệnh Hiệu trưởng ký xác nhận các học HS đang học tại Trường.

– Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản để đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị về kế hoạch kiểm định của các đơn vị trong Trường.

  1. Liên hệ: – Điện thoại: 055.3.671.053

– Email:

Home
Hotline
Facebook