NGÀNH ĐIỆN

Home / NGÀNH ĐIỆN

1. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Điện công nghiệp

Mã nghề: 40520405

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng mô đun, môn học đào tạo: 27

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

Chi tiết…

2. ĐIỆN DÂN DỤNG

Tên nghề: Điện dân dụng

Mã nghề: 40510301

Trình độ dào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: -Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

                                     – Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành;

Số lượng môn học, môn-đun đào tạo:  28

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:   Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

Chi tiết…

3. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã nghề : 40510345

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: -Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương ;

                                 -Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 29

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

Chi tiết…

4. ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

Tên nghề: Điện tử dân dụng

Mã nghề: 40510344

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: -Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

                                     – Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 25

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

Chi tiết…

5. KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Mã nghề: 40510339

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: – Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

                                      – Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá  Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 32

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

Chi tiết…

6. VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Tên nghề: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Mã nghề: 40510338

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 31

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề .

Chi tiết…

Home
Hotline
Facebook