Thông báo Về việc mời họp giáo viên chủ nhiệm lớp ngày 01 tháng 03 năm 2017.

Home / Thông tin - Thông báo / Thông báo Về việc mời họp giáo viên chủ nhiệm lớp ngày 01 tháng 03 năm 2017.
 SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Số: ……/TB-TTCN    Quảng Ngãi, ngày     tháng    năm 2017

 THÔNG BÁO

Về việc mời họp giáo viên chủ nhiệm lớp

 

Căn cứ cuộc họp giao ban ngày 16/02/2017 của Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi;

Căn cứ theo tình hình học tập của học sinh trong thời gian qua;

Nay, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi thông báo mời họp giáo viên chủ nhiệm với kế hoạch cụ thể sau:

  1. Thời gian: Đúng vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 03 năm 2017.
  2. Địa điểm: Phòng họp A Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi.

III. Thành phần:

  1. Ban GiámHiệu;
  2. LãnhđạoPhòngĐàotạo &QL.HSSV;
  3. LãnhđạocácKhoa, Tổbộmônchung;
  4. Giáoviênchủnhiệmcáclớp.

 

Yêu cầu các thành phần trên thực hiện nghiêm túc thông báo này. Các Khoa, Tổ sắp xếp thời khoá biểu hợp lý để các giáo viên có trong thành phần tham gia đầy đủ./.

 

Nơi nhận:                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

–          Ban giám hiệu;
–          Các Khoa/T ổ                                                    Cao Văn Khoa
–          GVCN các lớp                                                   
–          Lưu VT. ĐT. bqh.

       

 

                            

Home
Hotline
Facebook