Thông báo tuyển sinh- Đào tạo sơ cấp cho lao động nông thôn – Năm 2017 2017

Home / Thông tin - Thông báo / Thông báo tuyển sinh- Đào tạo sơ cấp cho lao động nông thôn – Năm 2017 2017
SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH  QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH QUẢNG NGÃI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :        /TB-TTCN

   Quảng Ngãi, ngày      tháng 03  năm 2017

 

Kính gửi:……………………………………………………………………………

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN – NĂM 2017

 

Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;

Nhằm tạo điều kiện cho người lao động tại các địa phương có thể học nghề ngắn hạn và giải quyết việc làm, Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Lãnh đạo và Hội đoàn thể các địa phương quan tâm giúp đỡ trường trong việc tuyên truyền, quảng bá trên thông tin đại chúng về các ngành nghề trường đang đào tạo và các chế độ ưu đãi như sau:

  1. Ngành nghề trường đào tạo năm 2017:
  2. May công nghiệp
  3. Sản xuất hàng da, giày, túi xách

Sau khi học xong Trường giới thiệu làm việc tại các Công ty thuộc Khu công nghiệp VSIP, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

  1. Đối tượng tuyển sinh:

Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động (nữ từ 15-55 tuổi; nam từ 15-60 tuổi), có sức khỏe và trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học, có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Quảng Ngãi, thuộc các nhóm đối tượng sau:

– Nhóm 1: Người khuyết tật.

– Nhóm 2: Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Nhóm 3: Người DTTS, người được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân.

– Nhóm 4: Người thuộc hộ cận nghèo.

– Nhóm 5: Người học là phụ nữ, lao động nông thôn không thuộc các đối tượng trên.

 III. Thời gian đào tạo: 3 tháng

  1. Chế độ ưu đãi đối với người học:

– Miễn học phí học nghề.

– Đối tượng thuộc các nhóm: 1, 2, 3, 4 được hỗ trợ tiền ăn: 30.000,đ/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại: 200.000,đ/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên).

Rất mong sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo và Hội đoàn thể các địa phương để con em địa phương có thể học nghề và tạo việc làm cho bản thân.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo&QLHSSV.

Địa chỉ: Quốc Lộ 24B, Tổ Dân phố Liên Hiệp 1, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0129.704.0259 (gặp cô Huyền) hoặc 055.6517.172.

 

     KT.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Như trên

– Lưu VT, ĐT.tth.                                                                 Cao Văn Khoa

Home
Hotline
Facebook