Tổ bộ môn chung

Home / Tổ chức / Tổ bộ môn chung

 

  1. NHÂN SỰ TỔ

Tổng số cán bộ, giáo viên thuộc Tổ hiện nay là 06 người.

– Lãnh đạo Tổ: 01 Trưởng Tổ và 01 Phó Trưởng tổ

– Giáo viên: 04 người

LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng Tổ:ThS. Lâm Thu Hậu

Email:

Điện thoại:

Phó Trưởng tổ: CN. Trần Thị Xuân

Email:

Điện thoại:

 

I. CHỨC NĂNG:

– Tổ Bộ môn chung là tổ chức chuyên môn có chức năng quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy – học tập của Nhà trường.

– Tổ Bộ môn chung có chức năng quản lý và triển khai các nhiệm vụ đào tạo các môn học chung thuộc Tổ quản lý cũng như các hoạt động xã hội khác.

– Tổ Bộ môn chung tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Nhà trường, của cấp trên. Chịu sự lãnh – chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu Nhà trường.

  1. II. NHIỆM VỤ:

– Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung các môn học thuộc Tổ; đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

– Biên soạn giáo trình các môn học phục vụ công tác dạy và học.

– Giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho học sinh.

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học phục vụ công tác dạy và học; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh trong Nhà trường.

– Quản lý cán bộ, giáo viên của Tổ theo quy định của pháp lệnh viên chức, viên chức và của Nhà trường; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của Tổ. Lập bảng thống kê, báo cáo thường kỳ về tình hình giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định của Nhà trường.

– Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, nội quy, quy chế của cấp trên.

– Phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

– Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong Tổ.

– Quản lý và khai thác sử dụng an toàn hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị thuộc Tổ quản lý và phụ trách.

– Phối hợp với các Phòng, Khoa chuyên môn và các đơn vị trong Nhà trường nhằm đáp ứng mục tiêu chung của Nhà trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

Home
Hotline
Facebook